OrganicScientific nameCommon namePartOrigin

Yucca filamentosa LYucca glauca NuttYucca
N-America

Yucca guatemalensis BakerBlue Stem Yuccaleaf, flowerAmericas

Yucca schidigera Roezl ex OrtgiesMohave Yucca
C-America